Mieszkanie na sprzedaż 38 m2, Jedlina-zdrój

23 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 38 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Kłodzka

Cena 23 300 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA

JEDLINA-ZDRÓJ

Jedlina-Zdrój, dnia 20.05.2019 r.

GPM.6840.14.2018

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 38,00 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 68 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2458/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0692 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 140/3. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,30 m2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00039100/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/265/18 z 2018-09-27 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.1MN/MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej ;

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 23 300 zł

Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2 .

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3000 zł, nie później niż 19 czerwca 2019 r.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 74/84510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: M. Magoń

Z up. Burmistrza Miasta

    Jedlina-Zdrój

 Romuald Wysocki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja