Mieszkanie na sprzedaż 38 m2, Warszawa

256 400 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 38 m²

Lokalizacja Warszawa, Zygmunta Krasińskiego

Cena 256 400 zł

Kontakt 222 xxx xxx

Szczegóły

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego Przetarg składa się z dwóch etapów : pisemnego nieograniczonego i ustnego ograniczonego.

Przedmiotem przetargu jest:

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Krasińskiego 30 Numer lokalu 13 Powierzchnia (w m2) 38,00 Położenie lokalu parter w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 2 pokoje, ciemna kuchnia, przedpokój, łazienka z wc. Cena wywoławcza (w zł) 256 400,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Żoliborz III tel.: 22 203 45 80 w 2

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Wrzeciono 52 Numer lokalu 92 Powierzchnia (w m2) 24,50 Położenie lokalu VI piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój z aneksem kuchennym w przedpokoju, łazienka z wc.
Cena wywoławcza (w zł) 209 700,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Młociny tel.: 22 864 85 67

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Perzyńskiego 13 Numer lokalu 56 Powierzchnia (w m2) 23,00 Położenie lokalu VII piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój z aneksem kuchennym w przedpokoju, łazienka z wc.
Cena wywoławcza (w zł) 154 600,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Bielany tel.: 22 834 28 38

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Elbląska 41 Numer lokalu 81 Powierzchnia (w m2) 42,00 Położenie lokalu VII piętro w budynku X piętrowym Rozkład lokalu: 2 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c

Cena wywoławcza (w zł) 296 900,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Rudawka tel.: 22 568 97 68, 22 568 97 69

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Izabelli 16 Numer lokalu 18 Powierzchnia (w m2) 46,80 Położenie lokalu III piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 3 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka , w.c

Cena wywoławcza (w zł) 296 800,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Rudawka tel.: 22 568 97 68, 22 568 97 69

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Jasnodworska 14 Numer lokalu 28 Powierzchnia (w m2) 53,00 Położenie lokalu III piętro w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 3 pokoje, widna kuchnia, przedpokój, łazienka , w.c

Cena wywoławcza (w zł) 343 600,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Rudawka tel.: 22 568 97 68, 22 568 97 69

 1. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie:

Adres lokalu ul. Elbląska 63 Numer lokalu 22 Powierzchnia (w m2) 35,70 Położenie lokalu parter w budynku IV piętrowym Rozkład lokalu: 1 pokój, widna kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c

Cena wywoławcza (w zł) 260 600,00 Wadium (w zł) 10 000,00 Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu: Administracja Osiedla WSM Rudawka tel.: 22 568 97 68, 22 568 97 69

Miejsce i termin składania ofert:

1.Pisemne oferty przetargowe złożone na formularzu oferty przyjmowane są w Kancelarii w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój nr.7 (parter), w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przetarg na lokal nr …. przy ul…..” w terminie do 15.10.2019 r., do godz. 09:00. Formularz oferty oraz Regulamin sprzedaży lokali odzyskanych dostępne są do pobrania na stronie internetowej WSM ( www.WSM.pl), w Biurze Zarządu WSM pok. 109 ( I piętro ). Oferty niezłożone na podanym wzorze Formularza Oferty oraz niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie sprzedaży lokali odzyskanych przez WSM będą odrzucane przez Komisję Przetargową. 2. Oferta pisemna, złożona na Formularzu Oferty, powinna zawierać : a) Imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ) dokładny adres i telefon oferenta , a także o ile oferent go posiada – numer NIP i PESEL b) Wskazanie lokalu, którego dotyczy oferta. c) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży lokali odzyskanych przez WSM (dostępny na stronie www Spółdzielni w zakładce „regulaminy, uchwały” - lub w siedzibie Biura Zarządu przy ul. Elbląskiej 14), i warunkami przetargu oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń. d) Ofertę cenową nabycia prawa do danego lokalu nie mniejszą od ceny wywoławczej; e) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. f) Własnoręczny podpis oferenta. Dodatkowo do pisemnej oferty przetargowej należy dołączyć : dowód wpłaty wadium .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

1.Otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. , o godz. 10:00 w Biurze Zarządu - Sala Konferencyjna (II piętro).

2.Przetarg składa się, z zastrzeżeniem § 9 b Regulaminu, z dwóch etapów:

a. etap pisemny nieograniczony – w którym oferenci składają pisemne oferty zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu,
b) etap ustny ograniczony - w którym oferenci , którzy złożyli na dany lokal pisemną ważną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym, biorą udział w ustnej licytacji na zasadach określonych w § 9 a Regulaminu. Licytację na etapie ustnym ograniczonym przeprowadza się, jeżeli na dany lokal złożono więcej niż jedną ofertę w etapie pisemnym nieograniczonym

 1. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej pisemnej oferty w etapie pisemnym nieograniczonym na dany lokal, lokal ten zostaje nabyty przez jedynego oferenta za cenę podaną w ofercie pisemnej.

 2. Oferenci zobowiązani są do stawienia się w miejscu i czasie otwarcia ofert pod rygorem braku możliwości uczestnictwa w dalszej procedurze przetargowej tj. w etapie ustnym ograniczonym i w konsekwencji możliwości odrzucenia złożonych przez nich ofert.

 3. Osoby, które nie wygrały przetargu na dany lokal mają możliwość przystąpienia do przetargu ustnego ograniczonego na inny lokal, na który nie została złożona żadna oferta – na zasadach określonych w § 9b Regulaminu ( dana osoba może uczestniczyć w tylu przetargach na lokale, ile wpłaciła wadiów).
  6. Oferent, który został zwycięzcą przetargu zobowiązany jest w terminie do 40 dni od daty wygrania przetargu, wpłacić na konto Spółdzielni pełną zaoferowaną kwotę, po czym nastąpi ustalenie terminu spisania stosownej umowy.

  7.Termin postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy zostanie podany pisemnie wraz z informacją o wyniku przetargu. Od dnia postawienia lokalu do dyspozycji nabywcy jest on zobowiązany uiszczać opłaty eksploatacyjne. Natomiast wydanie lokalu nastąpi po wpłaceniu całej zaoferowanej kwoty.

  8.Wpłatę wadium w wysokości podanej dla danego lokalu należy wpłacić na konto Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Bank: PKO BP XX O/W-Wa, numer rachunku 09 1020 1156 0000 7002 0064 5101, podając w tytule wpłaty adres lokalu. Wpłata winna wpłynąć na konto Spółdzielni przed rozpoczęciem przetargu ( potwierdzenie należy dołączyć do złożonej w kopercie oferty ).

Zabezpieczeniem podpisania umowy jest wpłata Wadium i zaoferowanej w przetargu kwoty nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, który wygrał przetarg, w terminie 40 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni zaoferowanej kwoty.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, podlega zwrotowi z chwilą zakończenia postępowania przetargowego najpóźniej w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z przetargu. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

Aby obejrzeć oferowane lokale, należy skontaktować się z odpowiednią Administracją Osiedla WSM. Informacji w sprawie przetargu udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Elbląska 14 w Warszawie, pokój 109 tel.: 531 – 550 – 900, 022 56- 13- 420 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli osoba , której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku , o którym mowa w art.161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych albo osoba, o której mowa w art.15 ust.2 ww. ustawy, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w całości lub części co do jednego lub kilku lokali bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Kontakt:

tel: 222034580 gabriela.pietrzak@wsm.pl

Lokalizacja