Mieszkanie na sprzedaż 39 m2, Oleśnica

86 049 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 39 m²

Lokalizacja Oleśnica, Antoniego Cieszyńskiego

Cena 86 049 zł

Szczegóły

Oleśnica, dnia 2019-05-24

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Oleśnicy

Kancelaria Komornicza nr V w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 12

tel: 71 396 72 30, e-mail: kancelaria@komornik-olesnica.pl

Sygn.akt KM 366/18, KM 368/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-07-03 r. o godz. 11:00 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Prawa własności lokalu nr 19 położonego w budynku nr 1 przy ulicy Cieszyńskiego, powiat Oleśnica, województwo dolnośląskie. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą WR1E/00087273/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Z własnością lokalu związany jest udział 480/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 39,20m² znajduje się na ostatniej kondygnacji budynku, po prawej stronie. Struktura lokalu przedstawia się następująco: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka. Lokal posiada balkon, piwnicę i domofon.

Nieruchomość stanowi własność: Sobkowicz Danuta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 114 732,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 86.049,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 11 473,20 zł najpóźniej do dnia 02-07-2019 r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA III O. we Wrocławiu, nr rachunku: 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26-06-2019 r. od godz. 08:00 - 8:10 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud

Kontakt: Komornik Sądowy Grzegorz Obrzud tel: 71 396 72 30 kancelaria@komornik-olesnica.pl

Lokalizacja