Mieszkanie na sprzedaż 39 m2, Zgierz

135 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 39 m²

Lokalizacja Zgierz, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Cena 135 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Zgierz, 427 xxx xxx

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 138/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych oraz zarządzenia Nr 423/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych w wielolokalowych domach mieszkalnych

P R E Z Y D E N T M I A S T A Z G I E R Z A

zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. Gałczyńskiego 24 m. 67 Wg ewidencji gruntów: działka nr 564, pow. 800 m², położona w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Gałczyńskiego Konstantego 24, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00020070/5. Wg księgi wieczyste: KW nr LD1G/00020070/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 564, Zgierz, ul. Gałczyńskiego 24, obszar 0,0800 ha, blok mieszkalny nr 28 o 70 samodzielnych lokalach i 270 izbach, pow. użytkowa budynku 3232,00 m²; Dz. II: jako współwłaściciel wpisana jest Gmina Miasta Zgierza; Dz. III: jako inny wpis widnieje: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym działki. Dz. IV: w polu „Komentarz do migracji”: W łamie 4 wpisano: Wszelkie ciężary ciążące na wydzielonych lokalach z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym działki. Na podstawie wniosku z dnia 31 marca 1989 roku – wpisano dnia 31 marca 1989 roku.

Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 39,02 m2

Opis lokalu: III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, balkon

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3902/323200

Cena lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku w zł: 133 800,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena udziału w prawie własności działki gruntu w zł: 1 200,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena wywoławcza lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 135 000,00 zł (brutto)

Wadium w zł: 6 800,-

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. Gałczyńskiego 28 m. 15 Wg ewidencji gruntów: działka nr 561, pow. 1 061 m², położona w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Gałczyńskiego Konstantego 28, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00020072/9. Wg księgi wieczyste: KW nr LD1G/00020072/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 561, Zgierz, ul. Gałczyńskiego 28, obszar 0,1061 ha, działka zabudowana blokiem mieszkalnym nr 30 o 100 lokalach, 360 izbach mieszkalnych; Dz. II: jako współwłaściciel wpisana jest Gmina Miasta Zgierza; Dz. III: widnieje wpis: W łamie 3 wpisano: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”. Dz. IV: widnieje wpis: W łamie 4 wpisano: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.

Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 32,15 m2

Opis lokalu: I piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3215/430600

Cena lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku w zł: 101 867,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena udziału w prawie własności działki gruntu w zł: 1 006,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena wywoławcza lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 103 000,00 zł (brutto)

Wadium w zł: 5 200,-

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, Plac Kilińskiego 7 m. 8 Wg ewidencji gruntów: działka nr 168, pow. 2080 m², położona w 129 obrębie miasta Zgierza przy Pl. Kilińskiego Jana 7, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00002087/5. Wg księgi wieczystej: KW nr LD1G/00002087/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: zabudowana działka gruntu o numerze ewid. 168, Zgierz, Plac Kilińskiego nr 7, obszar 0,2073 ha; budynek mieszkalny A – 4 kondygnacje, 23 samodzielne lokale; budynek mieszkalny B - 2 kondygnacje, 7 samodzielnych lokali, inny budynek niemieszkalny – 1 kondygnacja, 3 samodzielne lokale; Dz. II: jako właściciel w części wpisana jest Gmina Miasta Zgierza; Dz. III: brak wpisów. Dz. IV: brak wpisów.

Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 30,65 m² - lokal w budynku mieszkalnym A 4,75 m² - komórka w budynku gospodarczym A

Opis lokalu: I piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka razem z WC, przedpokój

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3540/164622

Cena lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku w zł: 86 900,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena udziału w prawie własności działki gruntu w zł: 5 700,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena wywoławcza lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 93 000,00 zł (brutto)

Wadium w zł: 4 700,-

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11 Wg ewidencji gruntów: działka nr 242, pow. 568 m², położona w 128 obrębie miasta Zgierza przy ul. Rembowskiego Szczepana 47/49, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00019503/0. Wg księgi wieczystej: KW nr LD1G/00019503/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: działka gruntu o numerze ewid. 242, Zgierz, ul. ks. Szczepana Rembowskiego 47/49, obszar 0,0566 ha; Dz. II: jako właściciel w części wpisana jest Gmina Miasta Zgierza; Dz. III: jako inny wpis widnieje: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Dz. IV: w polu „Komentarz do migracji” wpisano: W łamie 4 istnieje wpis: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności.

Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 45,11 m²

Opis lokalu: III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 4511/338000

Cena lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku w zł: 151 900,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena udziału w prawie własności działki gruntu w zł: 900,00 zł (zwolnione od podatku VAT)

Cena wywoławcza lokalu (wraz z częściami przynależnymi) i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 153 000,00 zł (brutto)

Wadium w zł: 7 700,-

Ze stanem faktycznym lokali można zapoznać się w trakcie ich oględzin: ul. Gałczyńskiego 24 m. 67 – w dniu 07.11.2019 r. w godz. 10:00-11:00, ul. Gałczyńskiego 28 m. 15 – w dniu 07.11.2018 r. w godz. 11:00-12:00; Plac Kilińskiego 7 m. 8 – w dniu 08.11.2019 r. w godz. 10:00-11:00, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11 – w dniu 08.11.2019r. w godz. 11:00-12:00.

Wymienione wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokali oraz nieruchomości wspólnych zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawione do przetargu lokale mieszkalne nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2019 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

 2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 1. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

 2. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

 4. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

 5. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

 7. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

 8. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 9. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. 42 714 31 85 lub 42 714 31 87.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy).

Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: (42) 714 31 85 e-urzad@umz.zgierz.pl

Lokalizacja