Mieszkanie na sprzedaż 40 m2, Mieroszów

45 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 41 m²

Lokalizacja Mieroszów, Adama Mickiewicza

Cena 45 300 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

– lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Mieroszowie przy ulicy Adama Mickiewicza 5D

Informacje o nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze budynku przy ul. Adama Mickiewicza 5D w Mieroszowie.

Mieszkanie składające się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i WC o pow. 40,86 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne piecowe na paliwo stałe.

Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, podłogi − deski pokojowe i wykładziny PCV. Wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne.

Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 1,42 m² p.u.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Lokal przeznaczony jest do kompleksowego remontu kapitalnego.

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 142/5 o pow. 176 m² ul. Adama Mickiewicza 5D, obręb Mieroszów 2;

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00053173/8

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1892/10000.

Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych.

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 5D w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MU – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług (komercyjnych i niekomercyjnych).

Informacje o przetargu

Cena wywoławcza 45.300 zł

Wadium w wysokości 5.000 zł

Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 28.08.2019 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 21.08.2019 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

  1. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;

dowodu tożsamości;

właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 urzad@mieroszow.pl

Lokalizacja