Mieszkanie na sprzedaż 45 m2, Grudziądz

90 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 45 m²

Lokalizacja Grudziądz, Łąkowa

Cena 90 000 zł

Kontakt KSR Alicja Sokołowska, 564 xxx xxx

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00049346/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

6 listopada 2019 r. o godz. 9:00

w sali nr 11w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 18/14 stanowiącej lokal mieszkalny z własnością którego związany jest udział wynoszący 507/13760 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nr KW TO1U/00042033/7).

Lokal mieszkalny nr 14 położony jest na drugim piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,40 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, w.c. Lokal jest niezamieszkały.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 120 000,00 zł. Cena wywołania wynosi ¾ sumy oszacowania, tj. 90 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 12 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46; 723 257 723 (www.sokolowska.komornik.pl).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Kontakt: KSR Alicja Sokołowska tel: (56) 462 63 46 grudziadz1@komornik.pl

Lokalizacja