Mieszkanie na sprzedaż 47 m2, Bydgoszcz

109 931 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Bydgoszcz, Maksymiliana Jackowskiego

Cena 109 931 zł

Szczegóły

SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BYDGOSZCZY

Syndyk masy upadłości Marleny Cholewińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ACOCAR Marlena Cholewińska” z siedzibą w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki w formie konkursu ofert niżej wymienione nieruchomości.

1/. Przedmiotem sprzedaży jest:

a) samodzielny lokal mieszkalny nr 11, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia technicznego, o powierzchni użytkowej 47,63 m2, z przynależną piwnicą o powierzchni 3,40 m2, umiejscowionego na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Jackowskiego 29, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 51/1.622 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (BY1B / 00139583 / 0) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1B / 00207123 / 6

– za cenę (netto) nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 109.931 zł

(sto dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych),

b) samodzielny lokal niemieszkalny nr 29B, stanowiący pomieszczenie o powierzchni użytkowej 49,68 m2, umiejscowiony na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 15, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 497/21.703 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (BY1B / 00055171 / 6) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1B / 00211830 / 6

– za cenę (netto) nie mniejszą od wartości oszacowania w kwocie 132.528 zł

(sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych),

2/. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. droga pocztową na adres syndyka: Biuro Syndyka, ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław lub bezpośrednio w biurze syndyka (decyduje data nadania listu poleconego).

3/. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości wybranej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marleny Cholewińskiej - PKO BP S.A. O/Wrocław nr 98 1020 5242 0000 2502 0428 4691 z dopiskiem „Konkurs – sygn. akt VIII GUp 120/18”, najpóźniej do dnia poprzedzającego datę otwarcia ofert pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

4/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r w biurze syndyka. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka.

5/. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz regulamin konkursu ofert dostępne są Biurze Syndyka pod adresem: ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław, tel. +48 606 918 504, oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl. Zapytania można też kierować na adres syndyk.oferty@gmail.com.

Kontakt: Syndyk Katarzyna Stoncel-Lebiedź tel: +48 606 918 504 syndyk.oferty@gmail.com

Lokalizacja