Mieszkanie na sprzedaż 47 m2, Elbląg

140 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Elbląg, Jana Myliusa

Cena 140 000 zł

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, dgnig@umelblag.pl)

 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Jana Myliusa 3/5.

 2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny usytuowany na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, o łącznej powierzchni użytkowej 47,9 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,11 m2. Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00088954/5. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,035 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych, w szczególności wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy tynków (liczne spękania na złączach płyt ściennych i stropowych), wymiany podłóg, posadzek oraz urządzeń sanitarnych.

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: gazową i elektryczną, ogrzewanie i ciepła woda z miejskiej sieci CO, wodociąg i kanalizacja sanitarna.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 5 działka nr 5/21 o powierzchni 0,1102 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00073562/2.

 2. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Przez nieruchomość przebiega podziemna sieć energii elektrycznej niskiego napięcia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 140.000 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100), w tym: lokal 130.173 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy 00/100), udział w gruncie 9.827 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem 00/100).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu) przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 2. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 16 do 18 lipca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-12.

 3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 4. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 14.000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 21 lipca 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 5. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 1.400 zł.

 6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

 7. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z uzbrojenia (pkt 4 ogłoszenia).

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

i) Uczestnicy przetargu winni:

 • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

 • złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości,

 • złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości.

j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

 1. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt: Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl

Lokalizacja