Mieszkanie na sprzedaż 47 m2, Warszawa

278 540 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Warszawa, Suwalska

Cena 278 540 zł

Szczegóły

Syndyk Jacka Basiaka w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 72 o powierzchni 47,5 m2, położonego w Warszawie przy ul. Suwalskiej 8. Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej KW nr WA3M/00436122/4. Cena wywoławcza wynosi 278.540,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści 00/100 złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek Jacka Basiaka w upadłości nr: 64 1090 1014 0000 0001 3735 9220 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 748/18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r., o godz. 10.45 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

Kontakt:

tel: 225814684 magger7@wp.pl

Lokalizacja