Mieszkanie na sprzedaż 48 m2, Chrzanów

120 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Chrzanów, Wincentego Witosa

Cena 120 000 zł

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

dłużniczki Anny Dzięgiel, osoby fizycznej nieprowadzącej

działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 446/17

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości z

terminem rozstrzygnięcia w dniu 20 grudnia 2018 roku

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniem Sędziego - komisarza, z dnia 29 października 2018 roku.

Do sprzedaży oferowana jest:

nieruchomość, stanowiąca lokal mieszkalny położony w Chrzanowie przy ul. Witosa 3/19, o powierzchni 48,48 m2, z przynależną piwnicą o powierzchni 12,02 m2 oraz związanym z nim udziałem w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do użytku wyłącznego właścicieli lokali w wysokości 761/100000, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00079485/9 za cenę wywoławczą 120.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 25 1050 1302 1000 0092 4963 0865 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do 19 grudnia 2018 roku do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Anna Dzięgiel, nieprowadząca działalności gospodarczej VIII GUp 446/17” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Kontakt: Syndyk Marcin Derejski tel: (012) 412-21-21 e.borucka@derejski-kaleciak.pl

Lokalizacja