Mieszkanie na sprzedaż 48 m2, Prudnik

92 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 48 m²

Lokalizacja Prudnik, ks. Skowrońskiego

Cena 92 000 zł

Szczegóły

Prudnik, dnia 13.02.2019 r

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Prudnika działając na podstawie § 1,2 ustęp 2 i §3 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) ogłasza, że w dniu 18 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik.

PRZETARG PO RAZ DRUGI:

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Prudniku przy ul. Księdza Skowrońskiego 22/2.

Położenie i oznaczenie nieruchomości: Księga wieczysta KW nr OP1P/00037340/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Prudniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku położonym w Prudniku przy ul. Księdza Skowrońskiego 22

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku przy ul. Księdza Skowrońskiego 22 w Prudniku, złożony z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC o łącznej powierzchni użytkowej 48,00 m2. Układ pomieszczeń funkcjonalny. Wyposażenie lokalu w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne sieciowe, standard elementów wykończeniowych przeciętny. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wolne jest od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Nabywca nieruchomości ma obowiązek korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem – jako lokal mieszkalny.

Sposób zbycia – sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Cena wywoławcza – 92.000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wysokość wadium – 9.200,00 zł.

Przetarg po raz pierwszy odbył się 17.12.2018 r.

PRZETARG PO RAZ TRZECI

Położenie i oznaczenie nieruchomości: Księga wieczysta KW nr OP1P/00050888/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Prudniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku położonym w Prudniku przy ul. Młyńskiej 6, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 10 obręb Prudnik, numerem pomiarowym 1819/326, o pow. 0,0166 ha.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 6 w Prudniku, złożony z 1 pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 27,27 m2. Do lokalu przynależy WC o powierzchni 0,68 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,89 m2 . Układ pomieszczeń niefunkcjonalny (pomieszczenia przechodnie, brak przedpokoju i łazienki, WC – poza lokalem). Wyposażenie lokalu w instalacje elektryczną, gazową – odłączoną, wodociągową, kanalizacyjną (odpływ ze zlewu), ogrzewanie piecowe. Ogólny standard elementów wykończeniowych zły - lokal kwalifikuje się do gruntownego remontu. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 87/1000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie (udział pozostały w budynku). Lokal wolny od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: Nabywca nieruchomości ma obowiązek korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem – jako lokal mieszkalny.

Sposób zbycia - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału 87/1000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie (udział pozostały w budynku).

Cena wywoławcza – 21.000,00 zł /sprzedaż zwolniona z podatku VAT/

Wysokość wadium – 2.100,00 zł.

Przetarg po raz pierwszy odbył się 05.07.2018 r.

Przetarg po raz drugi odbył się 15.11.2018 r.

Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie

Nieruchomości można oglądać w terminie uzgodnionym przez zainteresowanych z Zakładem Usług Komunalnych – Jednoosobową Spółką Gminy z o.o. w Prudniku (tel. 77 436 38 84 lub 77 436 26 83).

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a osoby prawne ponadto - aktualny wypis ze stosownego rejestru.

Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocników jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 12 marca 2019 roku, z określeniem adresu nieruchomości (lokalu) i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Za datę wpłaty (zapłaty) uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe poniesie nabywca.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 19, tel. 77 406 62 59.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

AT

Kontakt: Urząd Miasta Prudnik tel: 77 406 62 52 um@prudnik.pl

Lokalizacja