Mieszkanie na sprzedaż 49 m2, Gdańsk

72 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 49 m²

Lokalizacja Gdańsk, Władysława Biegańskiego

Cena 72 600 zł

Kontakt Komornik Sądowy Piotr Majdziński, 583 xxx xxx

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GD1G/00085487/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

19 września 2019 r. o godz. 9:00

w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E 1.10 A (budynek E) odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

½ niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 49,10 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c., dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00085487/9, należącego do dłużnika: Karolina Bartosiak, położonego: 80-807 Gdańsk, Władysława Biegańskiego 43/38, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Chełm” w Gdańsku (Adres spółdzielni: 80-809 Gdańsk, ul. Worcella 33, Gdańsk).

Suma oszacowania wynosi 96 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 72 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 680,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

48 12405400 1111 0000 4918 8255, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 04.09.2019 r. o godz. 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kontakt: Komornik Sądowy Piotr Majdziński tel: (58) 322 31 48 gdansk2@komornik.pl

Lokalizacja