Mieszkanie na sprzedaż 49 m2, Ruda śląska

180 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 50 m²

Lokalizacja Ruda Śląska, Brzozowa

Cena 180 000 zł

Kontakt Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o., 327 xxx xxx

Szczegóły

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

 1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. BRZOZOWEJ 4
 • cena wywoławcza: 180 000 zł, wadium: 18 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 49,97 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 2,71 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda,

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0114

Dzielnica: Kochłowice Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny 3 położony w Katowicach przy ul. KRUCZEJ 82b
 • cena wywoławcza: 160 000 zł, wadium: 16 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 45,86 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 3,68 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0043

Dzielnica: Panewniki (Kokociniec) Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny 59 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 19a
 • cena wywoławcza: 165 000 zł, wadium: 16 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 48,52 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 2,53 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0022

Dzielnica: Janów (Kolonia Wysockiego) Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 4

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 58
 • cena wywoławcza: 65 000 zł, wadium: 6 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 36,90 m² (pokój, kuchnia, łazienka)

  • powierzchnia przynależna: dwie komórki o łącznej powierzchni 5,60 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0267

Dzielnica: Piasek Ilość kondygnacji: 2 Piętro: parter

 1. Lokal mieszkalny nr 27 położony w Mysłowicach przy ul. KRYSZTAŁOWEJ 17c
 • cena wywoławcza: 135 000 zł, wadium: 13 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 50,10 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 3,30 m2

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0034

Dzielnica: Wesoła Ilość kondygnacji: 4 Piętro: parter

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. JANOWSKIEJ 128
 • cena wywoławcza: 60 000 zł, wadium: 6 000 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 36,55 m² (pokój, kuchnia)

  • powierzchnia przynależna: wc 1,67 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0809

Dzielnica: Janów Ilość kondygnacji: 3 Piętro: parter

 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. JANOWSKIEJ 128
 • cena wywoławcza: 72 000 zł, wadium: 7 200 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 36,70 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka)

 • powierzchnia przynależna: brak

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0777

Dzielnica: Janów Ilość kondygnacji: 3 Piętro: parter

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Możliwość podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

10 października 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu) przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach - 2 piętro. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 20.09.2019 do 09.10.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1, 2 Administracja ŚLĄSK ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska tel. 32/ 342 34 75

Nr 3, 6, 7 Administracja WIECZOREK ul. Krawczyka 3 Katowice tel. 32/ 353 30 88

Nr 4 Administracja MYSŁOWICE ul. Świerczyny 7 Mysłowice tel. 32/ 318 29 00

Nr 5 Administracja WESOŁA ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice tel. 32/ 222 11 50

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 121 lub kom. 665 664 028

Warunki przystąpienia do przetargu:

Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 8 października 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 • Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

 • Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 • Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

 • Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

 • Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKI LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL.

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/781-66-16 w. 121 ogloszenia@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja