Mieszkanie na sprzedaż 52 m2, Cieszyn

134 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 53 m²

Lokalizacja Cieszyn, Jana Kochanowskiego

Cena 134 100 zł

Szczegóły

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej

ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa

-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż własności nieruchomości lokalowej (mieszkania) oznaczonej numerem 1, o pow. użytkowej 52,63m2 z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym tj. piwnicą o pow. użytkowej 11,23m2 wraz z udziałem 6386/18520 w częściach wspólnych i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 148/1, o pow. całkowitej 308m2. Lokal znajduje się w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 12A.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie - prowadzi Księgę Wieczystą nr BB1C/00052511/2.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego będzie ustanowiona, nieodpłatna służebność przesyłu dla urządzeń wkomponowanej stacji transformatorowej znajdujących się w budynku - o pow. służebności 37,8m2, oraz dla ułożonych w gruncie działki nr 148/1 linii kablowych SN i nN - o powierzchni służebności 57m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 134 100,00 zł netto (sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100).

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wniesienie wadium w wysokości 13 410 zł (trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100) jest warunkiem przystąpienia do przetargu.

 1. Wadium (przelew wyłącznie z rachunku oferenta) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 29.01.2019r. na rachunek bankowy:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej w mBank:

51 1140 1078 0000 40 77 1500 2001 z dopiskiem:

„Wadium – Cieszyn ul. Kochanowskiego 12A”

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

 2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu lub któremu udzielono przybicia w Przetargu ustnym zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone na rachunki bankowe przez nich wskazane, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otwarcia ofert w przypadku przetargu pisemnego, a w przypadku przetargu ustnego od udzielenia przybicia. Zwracane wadium zostanie powiększone o odsetki wynikające z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, a pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew.

 4. Oferty, pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie w języku polskim należy składać w dni robocze, do dnia 1.02.2019r. do godz. 14:00 w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 18 – Kancelaria Główna w zaklejonych kopertach z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) oferenta z dopiskiem na kopercie „Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż lokalu nr 1 – Cieszyn ul. Kochanowskiego 12A” – dostarczyć do Wydziału Organizacji i Administracji.”

 5. Złożenie ofert w miejscu innym, niż wyżej podane, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Kupującego. Oferta taka, jako złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu przetargowym.

 6. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel.: 33/8131130 lub 516 111 690, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie do dnia 29.01.2019r. w godz. od 8:00 do 12:00, po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel.: 33/8131130 lub 516 111 690.

 8. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Oferta powinna zawierać:

a. dane oferenta – jeśli oferentem jest osoba fizyczna to - imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania ewentualnie adres do korespondencji jeśli jest inny, nr telefonu, natomiast jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością zamierzająca nabyć nieruchomość, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej należy podać nazwę firmy, na którą będzie kupowana nieruchomość, adres (siedzibę firmy), nr NIP; nr telefonu;

b. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;

c. oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie);

d. potwierdzenie wpłaty wadium;

e. w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pozostająca w związku małżeńskim i posiadająca ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub pisemne oświadczenia o rozdzielczości majątkowej;

f. w przypadku gdy oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nabycie nieruchomości dokonane będzie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk CEIDG;

g. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oferent dołączy do swojej oferty, warunki złożenia oferty podpisane przez niego – warunki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia;

h. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami Przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

i. w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizycznych prowadząca działalność gospodarczą pisemne oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest, bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT;

j. informację o rachunku bankowym, na który zostanie zwrócone wadium;

k. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości.

 1. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2016 poz. 1061 z późn. zm.) zobowiązany jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 2. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

 3. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

 4. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 5. Wyłączeni z przetargu – jako oferenci są:

a. członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki, osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu/postępowania w trybie ofertowym,

b. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo i powinowaci osób, o których mowa w pkt. 1 i 2,

c. osoby, które pozostają ze Sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że ich udział w przetargu/postępowaniu w trybie ofertowym może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Sprzedającego,

d. pracownicy Spółki, których działalność w organizacjach, stowarzyszeniach oraz zrzeszeniach jest w sprzeczności z prowadzonym przez Sprzedającego przetargiem/postępowaniem w trybie ofertowym,

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a, w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej w Budynku A – pok. nr 331A w dniu 5.02.2019r. o godz. 10:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

 2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

 3. Komisja Przetargowa może wezwać oferentów do uzupełnienia lub poprawienia złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

 4. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje sprzedaż w formie przetargu ustnego albo w Postępowaniu w trybie ofertowym, informując oferentów o jej terminie i miejscu.

 5. Postąpienie w licytacji wynosi 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

 6. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta gdy inny oferent zaoferuje cenę wyższą.

 7. W przypadku licytacji, bieg terminu związania z ofertą przez 90 dni rozpoczyna się z dniem przybicia.

 8. Po rozstrzygnięciu przetargu Sprzedawca w terminie 21 dni zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy.

 9. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

 10. Pozostałą część wylicytowanej ceny netto wraz z należnym podatkiem VAT należy wpłacić na konto: PKO BP 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720.

 11. Kupujący zobowiązany jest ponieść koszty opłat notarialnych i sądowych oraz zobowiązany jest do zapłacenia podatku (PCC lub VAT – jeśli tak stanowią przepisy prawa).

 12. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia, na rachunek bankowy sprzedającego, nie później, niż na dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty ceny nabycia uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie w całości lub w części bez podania przyczyny.

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wpłaconego przez oferenta wadium lub domagania się zawarcia umowy, gdy ten pomimo powiadomienia o wyborze jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie wpłaci ceny nabycia przed wyznaczonym terminem.

 15. Komisja odrzuca oferty:

a. nieodpowiadające warunkom przetargu w szczególności co do ceny, niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji,

b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawnionych do reprezentacji,

c. złożone bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie,

d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.

 1. Oferentom z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje wobec Sprzedającego żadne roszczenie finansowe lub prawne.

 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

Z klauzulą można również się zapoznać na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1373

Wypis z rejestru gruntów i budynków: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1374

Mapa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1375

Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1376

Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 33 813 11 30 ewa.matras@tauron-dystrybucja.pl

Lokalizacja