Mieszkanie na sprzedaż 52 m2, Sochaczew

56 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 53 m²

Lokalizacja Sochaczew, Żeromskiego

Cena 56 100 zł

Kontakt Syndyk Witold Missala, 226 xxx xxx

Szczegóły

Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym w Płocku, w V Wydziale Gospodarczym, w sprawie upadłościowej Ewy Chmielewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił zatwierdzić następujące warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład masy upadłości:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,90 m2 położony w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 37/42. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PL1O/00036720/8.

 2. Cena wywoławcza wynosi 56.100,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).

 3. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.

 4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości. Sprzedaż nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Na nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 roku, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Płocku, pl. Narutowicza 6, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu.

 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie nie większej niż formatu A4, a ta umieszczona w drugiej kopercie, na której powinna być wskazana sygnatura akt V GUp 96/18 z dopiskami „Oferta na przetarg’’, „Nie otwierać’’ i zawierać oznaczenie składającego ofertę.

 7. Oferta - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu - powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:

a) dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, status prawny i siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, telefon, nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji, wydanym nie później niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert oraz pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu oferenta,

b) określenie przedmiotu zakupu poprzez wskazanie adresu i księgi wieczystej,

c) oferowaną cenę netto nie niższą od ceny wywoławczej wyrażonej w złotych polskich,

d) kopię dowodu wpłaconego wadium,

e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,

f) zezwolenia i zgody na zawarcie umowy, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są prawem wymagane,

g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich),

h) oświadczenie oferenta, że nie jest krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie upadłego oraz Syndyka oraz nie jest przedstawicielem upadłego,

i) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany w pkt 8 na co najmniej dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium oraz kopię dowodu wpłaconego wadium,

j) oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5.610,00 zł (pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych) na rachunek bankowy nr 82 1090 1014 0000 0001 4254 6844, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert z następującymi danymi: „V GUp 96/18 - wadium przetarg”. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy.

 2. Wadium oferenta, którego wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego-Komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 3. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2019 roku o godz. 10,00, sala 111 w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, ul. Tumska 4B.

 5. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 6. Syndyk dokona oceny zgłoszonych ofert w pierwszej kolejności pod kątem ich prawidłowości i odrzuci te oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, określonych w pkt 7 i 8. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, Syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza.

 7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym nie spełnia tego warunku przedstawienie polecenia zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy nr 82 1090 1014 0000 0001 4254 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego.

 8. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wygrywający przetarg nie wpłaci pełnej kwoty w sposób i terminie określonym w pkt 14 lub nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości w przewidzianej prawem formie, w terminie określonym w pkt 14. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia oferty po zatwierdzeniu wyboru oferenta - bez oprocentowania.

 9. W sytuacji gdy złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji - dodatkowej licytacji ustnej - na następujących warunkach:

 • w licytacji ustnej mogą uczestniczyć jedynie oferenci, którzy złożyli pisemne oferty i jednocześnie zostali dopuszczeni do przetargu,

 • osoby przybyłe w imieniu oferenta winny dysponować umocowaniem do udziału w tej części przetargu,

 • licytacja ustna rozpoczyna się od ceny wywoławczej (równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej), uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia,

 • kwotę postąpienia ustala się na kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych,

 • Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył, a trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,

 • po wyborze oferty Sędzia-Komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

 2. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze Syndyka przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 w Warszawie, tel. 22 621 70 25, e-mail: syndyk@missala.com.pl oraz w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 96/18).

Kontakt: Syndyk Witold Missala tel: 22 621 70 25 syndyk@missala.com.pl

Lokalizacja