Mieszkanie na sprzedaż 54 m2, Jedlina-zdrój

32 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 55 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Bolesława Chrobrego

Cena 32 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, 748 xxx xxx

Szczegóły

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 54,53 m2 na parterze plus komórka na terenie posesji o powierzchni 3,00 m2, położonego w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 22 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2659/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0755 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 342/5. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00055730/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr Nr XXXII/197/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 32 000 zł

w tym: cena lokalu 82% ceny oraz cena udziału w gruncie 18% ceny. Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A.I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych 00/100), nie później niż 7 października 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – ul. B. Chrobrego 22/1”.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 7488510963

nieruchomosc@jedlinazdroj.eu

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: tel. 748455-215 wew. 23 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja