Mieszkanie na sprzedaż 54 m2, Pruszków

44 880 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 55 m²

Lokalizacja Pruszków, Ignacego Daszyńskiego

Cena 44 880 zł

Szczegóły

Warunki sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Moniki Krawczyk-Kraskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77092900620) w przetargu z wolnej ręki

I. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Pruszkowie przy ulicy Daszyńskiego 24 o powierzchni użytkowej 54,69 m², wchodzącego w skład masy upadłości Moniki Krawczyk-Kraskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 77092900620). Dla lokalu została utworzona księga wieczysta WA1P/00058804/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI wydział ksiąg wieczystych.

Minimalna cena sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Szymona Barcickiego na kwotę 56.100 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) netto. Minimalna cena sprzedaży w II przetargu wynosi 80 % ceny oszacowania i wynosi 44.880 złotych (czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

II. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego;

III. Sprzedaż ma charakter przetargu pisemnego;

IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 26 listopada 2018 roku 2018 r. na adres syndyka – Al. Jerozolimskie 65/79. l. 1724, 00-697 Warszawa, decyduje data stempla pocztowego.

V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do syndyka, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „GUp 999/17” umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”;

VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia upływu terminu składania ofert wpłacą wadium w kwocie 4.488 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 81 1140 2004 0000 3002 7728 0098 prowadzony przez mBank S.A.. Za datę wniesienia wadium będzie uważany dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy;

VII. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać:

  1. dokładne dane oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon, forma organizacyjno-prawna) wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli oferent ma obowiązek wpisu do takiego rejestru lub ewidencji (wydanym nie później niż 1 miesiąc przed datą otwarcia ofert), w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej podpisy obojga małżonków, bądź zgoda jednego z nich;

  2. oryginał pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu w przypadku, gdy oferta składana jest przez pełnomocnika;

  3. określenie przedmiotu zakupu;

  4. dokumenty w oryginale lub poświadczonym odpisie wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentacji oferenta;

  5. zezwolenia i zgody, uchwały zgromadzenia wspólników - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane - w oryginale lub poświadczonym odpisie; w przypadku ofert cudzoziemców - zezwolenie zgodnie z ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w oryginale lub poświadczonym odpisie;

  6. oferowaną cenę nabycia netto w złotych polskich - nie niższą niż cena wywoławcza, określona zarówno cyfrą jak i słownie oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;

  7. pisemne oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;

  8. zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy oraz należnych opłat;

  9. dowód wpłaty wadium wraz ze wskazaniem banku i numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;

VIII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w pkt. VII, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia;

IX. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w biurze syndyka. Wyboru ofert dokonuje Syndyk w w obecności przybyłych oferentów.

X. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).

XI. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyk udzieli jej przybicia.

XII. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności Nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości.

XIII. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie z winy oferenta, wadium przechodzi na rzecz masy upadłości, a Sędzia – komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego przetargu;

XIV. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone oferentowi po przeprowadzeniu licytacji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt XIII.

XV. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

XVI. Nabywca ponosi ryzyka i ciężary związane z przedmiotową Nieruchomością od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

XVII. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XIX. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z ustawy Prawo upadłościowe.

XIX. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka Al. Jerozolimskie 65/79, l. 1724, od poniedziałku do piątku w godzinach 15-17, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 600-968-344.

Operat: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1198

Kontakt: Syndyk Tomasz Sadurski tel: 600 968 433 sadurski.tomasz@gmail.com

Lokalizacja