Mieszkanie na sprzedaż 55 m2, Warszawa

463 830 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 56 m²

Lokalizacja Warszawa, Obrońców Tobruku

Cena 463 830 zł

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu nr 1

Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż:

  • prawa własności nieruchomości, stanowiącej prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 55,68 m2 położonej w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28 wraz z udziałem wielkości 5568/1378729 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr KW WA1M/00439208/8,

  • wraz z udziałem 1/135 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego, położonego w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 28, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WA1M/00441761/9,

  • łącznie z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie ww. lokalu, objętymi spisem inwentarza z dnia 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 3-27.

Łączna cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 463.830,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) netto, przy czym cena prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem wielkości 1/135 w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garaż podziemny) stanowi łącznie kwotę 456.270,00 zł netto, zaś cena ruchomości stanowi kwotę 7.560,00 zł netto.

Syndyk przewiduje łączną sprzedaż ww. składników masy upadłości.

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA nr 1 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem “Przetarg nr 1 – sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 17 stycznia 2019 roku.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 24 stycznia 2019 r., godz. 9.00, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok.521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf.

Sędzia–komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja