Mieszkanie na sprzedaż 56 m2, Elbląg

72 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 57 m²

Lokalizacja Elbląg, Strumykowa

Cena 72 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Elbląg, 552 xxx xxx

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg

(strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl)

(tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51, dgnig@umelblag.pl)

 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Strumykowa 48/3.

 2. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu budynku mieszkalnego, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz kotłowni, o łącznej powierzchni użytkowej 56,6 m2. Rozkład lokalu określa się jako dostateczny – w lokalu brak przedpokoju, przechodni pokój oraz kuchnia. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,3 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 12,6 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,17 części wspólnych i niepodzielnych budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu, w szczególności wymiany stolarki drzwiowej, instalacji wewnętrznych, naprawy tynków (widoczne miejscowe zawilgocenia i zagrzybienia ścian oraz pęknięcia tynków na ścianach i sufitach), wymiany podłóg, posadzek oraz urządzeń sanitarnych. Stolarka okienna w stanie dostatecznym (PCV).

Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal, wybudowany został w 1910 r., konstrukcji tradycyjnej, murowanej; ocieplony (w ostatnich 3 latach), wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną (lokalna, z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego) oraz elektryczną. Ogrzewanie lokalu własne, etażowe, z pieca na paliwo stałe. Część grzejników zdemontowana. Pokrycie dachowe (dachówka) wymienione. Stan techniczny budynku – średni.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków: obręb 33, działka nr 141 o powierzchni 0,2201 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00041632/1.

 2. Uzbrojenie: nieruchomość położona na terenie uzbrojonym w media komunalne. Na granicy nieruchomości przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej. Przez teren nieruchomości przebiega podziemna sieć energii elektrycznej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, przyłącze kanalizacyjne do zbiornika bezodpływowego. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116).

 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 72.000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100), w tym: lokal 42.733 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy 00/100), udział w gruncie 29.267 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 00/100).

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż lokalu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku zmian przepisów prawa w tym zakresie, do wylicytowanej ceny lokalu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Elblągu (podany w protokole z przetargu) przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 2. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: lokal zostanie udostępniony do oglądania w dniach od 5 do 7 listopada 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu godziny z administratorem pod numerem tel.: 55 221-20-15.

 3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 4. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 7.000 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 5. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 720 zł.

 6. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

 7. Informacje dodatkowe:

a) Nieruchomość lokalowa objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem ograniczeń wynikających z uzbrojenia (pkt 4 ogłoszenia).

b) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

c) Sprzedający oświadcza, że nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

d) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków i w aktualnym stanie zagospodarowania.

e) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

f) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie.

g) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

h) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

i) Uczestnicy przetargu winni:

 • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej:

 • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl),

-nosoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,

 • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

 • złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości,

 • złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nabyciem wylicytowanej nieruchomości.

j) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników.

k) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem.

l) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami.

m) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

 1. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Kontakt: Urząd Miasta Elbląg
tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl

Lokalizacja