Mieszkanie na sprzedaż 56 m2, Krzeszowice

70 531 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 56 m²

Lokalizacja Krzeszowice, Ignacego Daszyńskiego

Cena 70 531 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8/3 w Krzeszowicach (KW nr KR2K/00050551/9).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku i składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i sieni o łącznej powierzchni użytkowej 56,35 m2, przy ul. Daszyńskiego 8/3 w Krzeszowicach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi udział w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział w działce nr 1705/6 w 13/100 części, dla którego jest prowadzona księga wieczysta o nr KR2K/00050551/9 zwany dalej Przedmiotem Sprzedaży

Cena wywoławcza wynosi 70 531,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank S.A. nr 80 1140 2004 0000 3002 7750 4865 wadium w wysokości 7 053,10 zł (siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy 10/100 złote) w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 87/18”.

Oferty należy składać do Karola Tatary - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 20 grudnia 2018 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 87/18 – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz - adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

 2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

 3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

 4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

 5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,

 2. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

 3. dowód uiszczenia wadium;

 4. oświadczenie oferenta, że:

 • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

 • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

 1. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2018 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie https://upadlosc.eu/?p=110 .

Kontakt: Syndyk Karol Tatara tel: (12 634 52 92) syndyk@upadlosc.eu

Lokalizacja