Mieszkanie na sprzedaż 57 m2, Płoty

67 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 57 m²

Lokalizacja Płoty, Jagiellonów

Cena 67 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Płoty, 913 xxx xxx

Szczegóły

BURMISTRZ PŁOTÓW

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2019 r. od godz. 10.00, co 15 min. wg kolejności podanej w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, plac Konstytucji 3 Maja 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017 r., poz. 2278). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: a) Dowodu wniesienia wadium. b) W przypadku osób fizycznych osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. c) W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). d) Obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu. e) W przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: BS Gryfice f. Płoty – 53 9376 0001 2009 0030 1934 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia przetargu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie (z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu. Nieruchomości:

  • nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich, hipotekami ani zobowiązaniami, nie są położone na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefy o rewitalizacji (dot. wszystkich nieruchomości),

  • nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu oraz decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), (dot. nieruchomości z poz.2-5).

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 09 października 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: nieruchomosci@ploty.pl. Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT określony przepisami prawa podatkowego. Nieruchomości wymienione w pkt 1 i 6 podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Termin zagospodarowania nieruchomości: 2 (dwa) lata licząc od dnia podpisania umowy notarialnej

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: nieruchomosci@ploty.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia w dniu 28 sierpnia 2019 r. opublikowany został na stronie: www.ploty.pl, www.bip.ploty.pl w zakładce Informacje – Gospodarka Nieruchomościami oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz tablicy ogłoszeń przy ul. Jedności Narodowej w Płotach. Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Burmistrz Płotów

Radosław Mackiewicz

Płoty, dnia 28 sierpnia 2019 r.

Kontakt: Urząd Miasta Płoty tel: (91) 38 51 415 w. 22 nieruchomosci@ploty.pl

Lokalizacja