Mieszkanie na sprzedaż 58 m2, Bytom

108 550 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 59 m²

Lokalizacja Bytom, Powstańców Warszawskich

Cena 108 550 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu nieograniczonym

Spółka TAURON Dystrybucja S.A.

z siedzibą w Krakowie, 31– 035 Kraków, ul. Podgórska 25A

NIP 6110202860, REGON 230179216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa -

Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości

ZAPRASZA

do przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej (mieszkania) oznaczonej nr 3, o powierzchni 58,74 m2, położonego na I piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy (o dodatkowej powierzchni 18,61 m2) wraz z udziałem wynoszącym 155/1000 w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego działki nr 35 o powierzchni całkowitej 323 m2.

Lokal mieszkalny położony jest w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29/3.

Nieruchomość objęta jest KW nr KA1Y/00019228/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Współrzędne GPS – N: 50°20’49.367.”; E: 18°54’032”

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi przy zawarciu aktu notarialnego.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego będzie ustanowiona, nieodpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony, dla ułożonych w gruncie działki podziemnych linii kablowych nN oraz złączy kablowych o powierzchni całkowitej pasa służebności 15,34 m2, polegająca na prawie do przeprowadzenia i pozostawienia urządzeń, prawie do dystrybucji energii elektrycznej za pomocą ww. urządzeń oraz prawie dostępu (dojazdu i dojścia), w tym sprzętem ciężkim w każdym czasie do tych urządzeń, w celu dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, modernizacji, wymiany, dokonywania kontroli, pomiarów, usuwania awarii, a także wykonywania innych prac związanych z ich eksploatacją w każdym czasie przez osoby do tego uprawnione.

Cena wywoławcza wynosi – 108.550,00 zł netto (słownie sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Otwarcie ofert dla przedmiotowego przetargu nieograniczonego pisemnego odbędzie się w Gliwicach przy ul. Portowa 14a w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach w Budynku F, sala nr 139 w dniu 29.05.2019r. o godz. 12:00 z zachowaniem kolejności według daty wpływu oferty.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości lokalowej (mieszkania) oznaczonej nr 3 położonej w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29/3 o powierzchni 58,74 m2 , położonego na I piętrze budynku, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy (o dodatkowej powierzchni 18,61 m2) wraz z udziałem wynoszącym 155/1000 w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego działki nr 35 o powierzchni całkowitej 323 m2 wynosi: 108.550,00 zł netto (słownie sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 1. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

 2. Ofertę należy składać, w dni robocze do dnia 27.05.2019r. do godz.15:00 w TAURON Obsługa Klienta Sp.zo.o., 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2 w kancelarii, w jednej zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) z dopiskiem na kopercie „Nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29/3”- dostarczyć do Wydziału Organizacji i Administracji”.

a. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

b. Do odbycia przetargu pisemnego wystarcza złożenie jednej ważnej oferty.

c. Oferty złożone po wymaganym terminie odsyłane są oferentowi bez otwierania.

d. Złożenie ofert w miejscu innym, niż podane wyżej, może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy oferenta.

e. Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje wobec sprzedającego żadne roszczenie finansowe ani prawne

 1. Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać tą, która zawiera najwyższą oferowaną cenę nabycia nieruchomości.

 2. Komisja przekaże zawiadomienie dla oferenta, który wygrał przetarg zawierające propozycję miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży – w okresie związania ofertą

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.855,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 4. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 24.05.2019r. na rachunek bankowy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach:

73 1140 1078 0000 2205 5500 2001 z dopiskiem: „WADIUM - sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 29/3”.

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

 1. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana w przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Kwota ta staje się zaliczką i zostanie przez sprzedającego wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy przetarg ustny stanowi kontynuację przetargu pisemnego oferenci, którzy złożyli oferty w przetargu pisemnym nie są zobowiązani do udziału w przetargu ustnym. W takiej sytuacji zwrot wadium następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty przetargu ustnego z uwzględnieniem postanowień ust. 11.

 3. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana w przetargu pisemnym / którym nie udzielono przybicia w przetargu ustnym zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od daty otwarcia ofert w przetargu pisemnym lub od daty udzielenia przybicia w przetargu ustnym lub od daty unieważnienia przetargu z uwzględnieniem następujących postanowień:

wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy o prowadzenie rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana w Przetargu pisemnym / któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym:

a. uchyli się z własnej winy od zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za uchylenie się z własnej winy będzie także uważane nie przedstawienie najpóźniej w dniu w jakim miało dojść do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego jakiegokolwiek dokumentu niezbędnego do zawarcia umowy sprzedaży (za dokument niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży uznaje się w szczególności złożone w prawem przewidzianej formie oświadczenia małżonka o zgodzie na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagane, chyba że oferent wraz z małżonkiem zawierają umowę sprzedaży);

b. nie wpłaci ceny nabycia najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 1. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana w przetarg pisemnym / lub któremu udzielono przybicia w przypadku przetargu ustnego uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie dokona zapłaty ceny w oznaczonym terminie, sprzedający może wedle własnego wyboru odstąpić od zawarcia umowy zatrzymując wadium lub domagać się zawarcia umowy.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,

e. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 1. Każdy z pracowników Spółki przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia „Oświadczenia oferenta będącego pracownikiem Spółki” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków przeprowadzania przetargu.

 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

 3. Oferta powinna zawierać:

a. dane oferenta – imię i nazwisko, numer PESEL (oraz numer NIP, jeśli posiada) lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę firmy);

b. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c. oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

d. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń (przy czym wymaga się, by oferent dołączył do oferty szczegółowe warunki przetargu podpisane przez niego – załącznik nr 2);

e. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f. dowód wniesienia Wadium;

g. zobowiązanie osoby fizycznej (lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) pozostającej w związku małżeńskim i posiadającej ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) do złożenia pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu lub do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej;

h. opis sposobu finansowania zakupu nieruchomości

i. datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;

j. oferowaną cenę netto – cyfrowo i słownie;

 1. Oferta powinna być sporządzona piśmie w języku polskim, podpisana przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty pod rygorem nieważności.

 2. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.

 3. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) na nabycie nieruchomości w przypadkach wymaganych przez Ustawę.

 4. Oferent lub osoba upoważniona może wprowadzić skuteczne zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać, jeżeli uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Wszelkie zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia:

a. Przetargu pisemnego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

b. Przetargu ustnego do momentu udzielenia przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 1. Postanowienie ust.23 pkt. a i b nie naruszają prawa sprzedającego do unieważnienia przetargu lub do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli oferent, inny uczestnik przetargu lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 2. Tryb postępowania w przypadku przetargu ustnego (kontynuacja przetargu pisemnego)

a. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, Komisja Przetargowa kontynuuje przetarg pisemny w formie przetargu ustnego, informując oferentów o jego terminie i miejscu.

b. Postąpienie w licytacji w przetargu ustnym wynosi 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).

c. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą o co najmniej jedno postąpienie.

d. Po trzecim wywołaniu licytator udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę i zamyka przetarg ustny. Z chwilą przybicia dochodzi do zakończenia przetargu ustnego.

e. Do udzielenia przybicia wymagane jest zaoferowanie ceny nabycia w wysokości ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie.

 1. Oferent zobowiązany jest zapłacić pozostałą część ceny nabycia nieruchomości nie później, niż na jeden dzień przed datą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek bankowy:

19 1020 1026 0000 1502 0250 3720

prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędnościową Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

 1. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedającego.

 2. Oferent ponosi wszystkie koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży, podatków (PCC lub VAT- jeśli tak stanowią przepisy prawa), opłat sądowych i innych związanych z podpisaniem Aktu Notarialnego.

 3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w akcie notarialnym. Z dniem wydania nieruchomości przechodzą na nabywcę korzyści i ciężary.

 4. Komisja odrzuca oferty:

a. nieodpowiadające warunkom przetargu, w szczególności co do ceny;

b. niezawierające ceny lub podpisu osób uprawionych do reprezentacji;

c. złożone bez wymaganych, kompletnych dokumentów lub oświadczeń, które nie zostały przez oferenta uzupełnione w wyznaczonym terminie;

d. które mimo złożenia przez oferenta wyjaśnień lub w sytuacji ich niezłożenia w wyznaczonym terminie pozostają nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.

 1. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

 2. W części jawnej Komisja w obecności oferentów:

a. stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert;

b. podaje cenę wywoławczą sprzedawanej nieruchomości;

c. otwiera oferty z zachowaniem kolejności według daty ich wpływu, odczytuje imiona i nazwiska lub nazwę (firmę) oferenta, adres, a także cenę oferty;

d. przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferenta wyjaśnienia lub oświadczenia.

 1. W części niejawnej Komisja:

a. odrzuca oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 31;

b. określa, które z ofert nie zawierają kompletnych dokumentów lub oświadczeń, lub które z nich zawierają oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe podlegające uzupełnieniu i nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i wzywa oferentów poprzez wysłanie pisemnych wezwań do uzupełnienia ofert lub w przypadku nieścisłości do złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie;

c. dokonuje szczegółowej analizy ofert;

d. stwierdza, którzy oferenci nie uzupełnili ofert lub nie złożyli wyjaśnień w wyznaczonym terminie;

e. wskazuje najkorzystniejszą z nieodrzuconych ofert lub stwierdza, że przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 32 303 54 27, a oglądać nieruchomość można w terminie od dnia 06.05.2019r. do dnia 24.05.2019r. w godz. od 12:00 do 15:00 w każdy poniedziałek i środę po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 508 006 176.

Oświadczenie oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1763

Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1764

Wyrys z mapy ewidencyjnej: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1765

Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1766

Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 32 303 54 27 mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl

Lokalizacja