Mieszkanie na sprzedaż 58 m2, Nowa Sól

89 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 59 m²

Lokalizacja Nowa Sól, Józefa Piłsudskiego

Cena 89 000 zł

Szczegóły

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części

nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2018.2174 ze zm.)

Poprzednie przetargi na: lokal z pozycji nr 1 odbył się w dniach: 03.08.2018, 14.09.2018r., 26.10.2018r., a na lokal z pozycji nr 2 w dniu 26.10.2018r

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2019r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2019r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

 • w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Jednocześnie informuje, że w odniesieniu do lokalu położonego przy Placu Wyzwolenia 19/3 toczy się postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania byłych najemców.

Oględzin lokali będzie można dokonać w następujących terminach:

w dniu 19 marca 2019 roku:

 • Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 9:00 – 9:20,

 • ul. Traugutta 6/9 w godzinach 9:30 – 9:50,

 • ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 10:00 – 10:20,

w dniu 26 marca 2019 roku:

 • Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 9:00 – 9:20,

 • ul. Traugutta 6/9 w godzinach 9:30 – 9:50,

 • ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 10:00 – 10:20,

w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

 • Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 9:00 – 9:20,

 • ul. Traugutta 6/9 w godzinach 9:30 – 9:50,

 • ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 10:00 – 10:20.

Sporz. M. Szpilka

Kontakt: Urząd Miasta Nowa Sól tel: 68 4590343 nowasol@nowasol.pl

Lokalizacja