Mieszkanie na sprzedaż 59 m2, Góry

43 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 59 m²

Lokalizacja Góry

Cena 43 500 zł

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE 59,2 m2

w miejscowości GÓRY,

gm. Wilczęta, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie

Syndyk masy upadłości Stefanii i Wiesława Wąsiewskich - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, tel. 517 37 37 44, (55) 641 64 44, zawiadamia o łącznej sprzedaży z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:

a) [lokal mieszkalny] prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku nr 8 w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, o powierzchni użytkowej 59,2 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00019030/5, oraz

b) [udział w częściach wspólnych] udziału 156/1000 w prawie własności działki gruntu nr 53 o powierzchni użytkowej 0,0663 ha, położonej w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 8 wraz z udziałem 156/1000 w częściach wspólnych tego budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00015190/6, oraz

c) [ogródek przydomowy i komórka lokatorska] prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 28 o powierzchni użytkowej 0,0300 ha, stanowiącej ogródek przydomowy oraz działki gruntu nr 40 o powierzchni użytkowej 0,0063 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 37 m2, położonych w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00019037/4 oraz

d) [teren zielony] udziału 1/28 w prawie własności niezabudowanej działki gruntu nr 81 o powierzchni użytkowej 0,0411 ha, stanowiącej wspólny teren zielony, położonej w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00015050/3, oraz

e) [plac zabaw] udziału 1/28 w prawie własności zabudowanej działki gruntu nr 82 o powierzchni 0,0558 ha, stanowiącej plac zabaw, położonej w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1 B/00015054/1, oraz

f) [zbiornik bezodpływowy] udziału 1/28 w prawie własności działki gruntu nr 23 o powierzchni 0,0575 ha, zabudowanej zbiornikiem bezodpływowym (szambem), położonej w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00017877/0, oraz

g) [droga] udziału 1/14 w prawie Własności niezabudowanej działki gruntu nr 44 o powierzchni 0,0058 ha, stanowiącej drogę komunikacyjną, położonej w miejscowości Góry, gmina Wilczęta, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00015186/5.

Sprzedaż może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 43 500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 4 350,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości nr 68 9484 1206 3850 0852 3738 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie „oferta na sprzedaż nieruchomości Stefania i Wiesław Wąsiewscy”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka w obecności Notariusza nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w Kancelaria Notarialna Barbara Malitka, Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg.

Ze stanem technicznym, rzeczowym i prawnym oferowanych nieruchomości można zapoznać się codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: syndyk@syndyk24.pl.

Organizator sprzedaży zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub nie dokonania wyboru żadnej oferty - bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.

Kontakt: Syndyk Cezary Ciąćka tel: (55) 641 64 44 , 517 37 37 44 syndyk@syndyk24.pl

Lokalizacja