Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości

128 775 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 59 m²

Lokalizacja Nowy Dwór Mazowiecki, Młodzieżowa

Cena 128 775 zł

Kontakt Syndyk Patrycja Grenda, 616 xxx xxx

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu

Syndyk Masy Upadłości Doroty Witkowskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału wielkości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 7 położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, przy ul. Młodzieżowej 8, o powierzchni użytkowej 59,12 m2 wraz z piwnica o powierzchni 5,58 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1N/00066406/1.

Z prawem własności ww. lokalu związany jest udział 6470/160965 części w częściach wspólnych budynku oraz gruntu dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1N/00063159/3.

Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 128.775,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Doroty Witkowskiej – Przetarg: Nowy Dwór Mazowiecki” z podaniem sygnatury akt sprawy „XIX GUp 506/19”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości 63 1090 1447 0000 0001 3703 2759 z dopiskiem “Przetarg: Nowy Dwór Mazowiecki – sygn. akt. XIX GUp 506/19” najpóźniej do dnia 13 listopada 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok.521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf.

Sędzia–komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja