Mieszkanie na sprzedaż 60 m2, Połom

31 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 61 m²

Lokalizacja Połom

Cena 31 000 zł

Kontakt Urząd Gminy Świętajno, 087 xxx xxx

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) po przetargach przeprowadzonych w dniach 11 września 2018r., 5 grudnia 2018r., 7 lutego 2019 r., 28 marca 2019 r. oraz 19 czerwca 2019 r., zakończonych wynikiem negatywnym

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w budynku nr 29, w miejscowości Połom, na działce oznaczonej nr geod. 1/10, o pow. 273m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Księga wieczysta nieruchomości – KW Nr OL1C/00026547/5

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny nr 11 – położony na II piętrze w budynku 12-lokalowym nr 29, składający się z kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i 3 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 60,80m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie w wysokości 25/273. Piwnice w budynku nie są pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali, są częściami wspólnymi budynku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31 000,00 zł.

Wadium wynosi 3 000,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowa nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z utratą jego ważności.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2019r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.

Forma nabycia:

Ogłoszony do przetargu lokal wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku będzie sprzedany na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej umowy sprzedaży winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Świętajno ustaloną w przetargu kwotą. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 października 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,

  • dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

  • stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

  • od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

  • odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Świętajno, dnia 13 września 2019r.

Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20
ug@swietajno.pl

Lokalizacja