Mieszkanie na sprzedaż 61 m2, Poznań

303 075 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 61 m²

Lokalizacja Poznań, os. Stefana Batorego

Cena 303 075 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Danuty Delikat – Dudek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową, położoną w Poznaniu na os. Stefana Batorego 80D/16, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą PO1P/00216631/3 wraz z udziałem 614/36183 w nieruchomości wspólnej, stanowiącą własność upadłej Danuty Delikat – Dudek za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 303 075,00 zł.

Nieruchomość obciążona jest prawem dożywotniego i bezpłatnego użytkowania na rzecz osoby trzeciej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości, tj. 30 307,50 zł na rachunek masy upadłości 58 1090 2590 0000 0001 3471 0322 w terminie do dnia 13 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 13 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego na os. Stefana Batorego w Poznaniu”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 13 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 14 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w operacie szacunkowym. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży można się zapoznać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt:

e-mail: m.rozanski@br-kancelaria.pl

nr tel. (+48) 618 438 532

Kontakt: Syndyk Izabela Rajczak tel: +48 61 843 85 32 m.rozanski@br-kancelaria.pl

Lokalizacja