Mieszkanie na sprzedaż 62 m2, Iława

16 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 63 m²

Lokalizacja Iława, gen. Leopolda Okulickiego

Cena 16 500 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

Kancelaria nr I w Iławie

14-200 Iława, ul. Kopernika 4C/1A

tel. 666-045-775, www.komornik-iława.pl

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4.09.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 8:20 udziału 1/6 w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 46933/0 stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 1 o powierzchni użytkowej 62,57 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 89/10000 w prawie własności działki gruntu pod budynkiem nr 537/46 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 41847/5). Udział w nieruchomość stanowi własność

cena oszacowania 24.750,00 zł cena wywołania na II licytacji 16.500,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 3.09.2019 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Kontakt: Komornik Sądowy Maciej Garczyński tel: 666-045-775 maciej.garczynski@komornikid.pl

Lokalizacja