Mieszkanie na sprzedaż 62 m2, Lidzbark Warmiński

121 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 63 m²

Lokalizacja Lidzbark Warmiński, Mikołaja Kopernika

Cena 121 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ

LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Mikołaja Kopernika 22 z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego ½ w częściach wspólnych budynku oraz w działce gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 255/2 o powierzchni 1467 m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1L/00008610/5.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni, korytarza i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,72 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,79 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Księga wieczysta lokalowa OL1L/00008642/8.

Nabywcy lokalu mieszkalnego nr 1 nabędą prawo korzystania z całego budynku garażowego o powierzchni użytkowej 33,80 m2 usytuowanego na działce gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem 255/2.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem „E11MN- teren istniejącej zabudowy mieszkalnej -adaptowany. Minimalna powierzchnia działki budowlanej- 800 m2. Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych. Wysokość do 3-ch kondygnacji nadziemnych w tym użytkowe poddasze. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40º; (±5º;), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem. Powierzchnia nr 51, po wybudowaniu obwodnicy miasta dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jako kontynuację istniejącej linii zabudowy. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7 m. Część terenów oznaczonych symbolem E11MN położona jest w granicach strefy A lub B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3.” Uchwały Nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.

Budynek położony przy ul. Mikołaja Kopernika 22 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

Cena wywoławcza: 121.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych) w tym cena udziału w gruncie 95.861,00 zł.

Wadium: 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 30 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZ. 9:00 W SIEDZIBIE URZĘDU

MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14,

W SALI KONFERENCYJNEJ (PARTER)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek bankowy.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygrała zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym miejscu i terminie.

Wylicytowana cena winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej.

Koszty notarialne, sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic działki ponosi Nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Świętochowskiego 14, pokój nr 101, tel. 89 767 85 14.

Lidzbark Warmiński, dnia 17 lipca 2019 r.

Kontakt: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński tel: 0-89 767-85-14 um@lidzbarkwarminski.pl

Lokalizacja