Mieszkanie na sprzedaż 62 m2, Szczecin

133 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 63 m²

Lokalizacja Szczecin, al. Bohaterów Warszawy

Cena 133 000 zł

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.02.2019 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

Kwota sprzedaży za lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.02.2019 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

  1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Al. Bohaterów Warszawy 5 uzyskał zaświadczenie zn. WUiAB-S.7120.138.2018.ML z dnia 06.03.2018 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm).

  2. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w protokole zdawczo – odbiorczym z dnia 01.12.2003 r. oraz w zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego z dnia 20.04.2004 r.

  3. Lokal jest położony na terenie obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego ustanowionego uchwałą nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25.10 1999 r. w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście (Dz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r., nr 44, poz. 695).

  4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynków oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń.

  6. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

  7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  8. Zbywany lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy Al. Bohaterów warszawy 5 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych - dział techniczno-eksploatacyjny ul. Jagiellońska 34C, 70-382 Szczecin, tel.91 3517559.

  9. Z dokumentacją nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 328, tel. 91 424 5767.

  10. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 4245587

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Marzena Oleszczuk – Iber tel: 91 424 57 67 moleszcz@um.szczecin.pl

Lokalizacja