Mieszkanie na sprzedaż 65 m2, Poznań

345 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 65 m²

Lokalizacja Poznań, os. Przyjaźni

Cena 345 600 zł

Szczegóły

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Renaty Urbaniak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie ofertowego przetargu pisemnego, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu nr 42, położonego na Oś. Przyjaźni 2 w Poznaniu, o powierzchni 65,40m², dla którego Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW PO1P/00242728/1, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 345 600,00zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset złotych).

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Pisemne oferty na zakup przedmiotu sprzedaży opisanego powyżej, z określeniem oferowanej ceny nie niższej niż cena wywołania, należy składać należy w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia w Kancelarii Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2 (dawniej Dziadoszańska 10), 61-248 Poznań, w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA sygn. akt GUp 150/17” – NIE OTWIERAĆ”.

  2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę oraz spełniać pozostałe wymogi określone w Regulaminie sprzedaży.

  3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto 53 1540 1056 2105 9365 9351 0004 lub dowód wpłaty w kasie syndyka.

  4. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

  5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz za zwrotem wadium.

  6. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, tel. 602 751 801, lub e-mail: k-gnatowski@wp.pl

  7. Z Operatem szacunkowym nieruchomości oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań oraz na portalu internetowym www.monitorurzendowy.pl

W załączeniu:

  1. Regulamin sprzedaży: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1210

Kontakt: Syndyk Krzysztof Gnatowski tel: 602 751 801 k-gnatowski@wp.pl

Lokalizacja