Mieszkanie na sprzedaż 66 m2, Oleśnica

200 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 66 m²

Lokalizacja Oleśnica, Podchorążych

Cena 200 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE PRZY UL. PODCHORĄŻYCH W OLEŚNICY

Syndyk masy upadłości Renaty Stefanek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 119/18), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 27 grudnia 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 66,48 m2 (w tym 3,88 m2 piwnica) położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Podchorążych 1c w Oleśnicy, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1E/00090838/4

za cenę nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 26 1140 2004 0000 3602 7774 7655.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Oleśnicy” należy składać do dnia 1 marca 2019 r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk Monika Tyrek tel: 695 877 838 syndyk@onet.com.pl

Lokalizacja