Mieszkanie na sprzedaż 67 m2, Wrocław

364 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 67 m²

Lokalizacja Wrocław, Obornicka

Cena 364 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE I MIEJSCE POSTOJOWE PRZY UL. OBORNICKIEJ WE WROCŁAWIU-RÓŻANCE

Syndyk masy upadłości Tomasza Grodzkiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 39/18), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 4 stycznia 2019r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

1/. nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2c o powierzchni użytkowej 67,13 m2 wraz z udziałem wynoszącym 59/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu 12/2 AM – 16 obręb Różanka, położony na II piętrze (III kondygnacji) budynku we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 107, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00240795/3,

za cenę nie niższą niż 364.000,00 zł brutto (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

2/. nieruchomości stanowiącej udział 72/10000 odpowiadający jednemu miejscu postojowemu nr 71 o powierzchni użytkowej 14,86 m2 w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym znajdującym się w budynku przy ulicy Obornickiej 111 we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00237586/1,

za cenę nie niższą niż 22.000,00 zł brutto (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 73 1140 2004 0000 3202 7749 8200.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości – lokal mieszkalny”, “Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości – miejsce postojowe” należy składać do dnia 22 marca 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3. W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk masy upadłości Tomasza Grodzkiego tel: 695 877 838 syndyk@onet.com.pl

Lokalizacja