Mieszkanie na sprzedaż 70 m2, Warszawa

507 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 71 m²

Lokalizacja Warszawa, Skoroszewska

Cena 507 000 zł

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu

Syndyk masy upadłości Katarzyny Konowrockiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 11/33 o pow. 70,51 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej KW nr WA5M/00472290/0, za cenę nie niższą niż 477.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz udziału w części 1/125 we współwłasności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny (garaż), położonej w Warszawie przy ul. Skoroszewskiej 11/178, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej KW nr WA5M/00471537/7, za cenę nie niższą niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), tj. łącznie za cenę nie niższą niż 507.000,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy 00/100 złotych), opisanych szczegółowo w wykonanych przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego operatach szacunkowych z dnia 16 lipca 2018 roku oraz z dnia 17 lipca 2018 roku.

Cena wywoławcza przetargu wynosi nie mniej niż 507.000,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy 00/100 złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz podaniem sygnatury akt X GUp 898/17 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ–OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Konowrockiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie mniejszą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 84 1090 2590 0000 0001 3549 0995 z dopiskiem “Przetarg – sygn. akt. X GUp 898/17” najpóźniej do dnia 13 lutego 2019 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 lutego 2019 roku o godzinie 9:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. w sali nr 119.

Operaty nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 i 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Kontakt: Syndyk Łukasz Grenda tel: 61-670-73-73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja