Mieszkanie na sprzedaż 73 m2, Katowice

169 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 74 m²

Lokalizacja Katowice, Floriana

Cena 169 000 zł

Szczegóły

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

UL. GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. FLORIANA 5
 • cena wywoławcza: 169 000 zł, wadium: 16 900 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 73,51 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, komórka)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 17,20 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość ogrzewania piecami węglowymi

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,015

Dzielnica: Zawodzie Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 1

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 9 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. FLORIANA 5
 • cena wywoławcza: 163 000 zł, wadium: 16 300 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 74,69 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, komórka)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 8,94 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość ogrzewania piecami węglowymi

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,014

Dzielnica: Zawodzie Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 2

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 22 POŁOŻONY W MYSŁOWICACH PRZY UL. 11-LISTOPADA 22
 • cena wywoławcza: 162 000 zł, wadium: 16 200 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 62,40 m² (3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje łazienka, WC, komórka)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 1,40 m2, - balkon

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0370

Dzielnica: Wesoła Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 2

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 18 POŁOŻONY W MYSŁOWICACH PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ 11A
 • cena wywoławcza: 160 000 zł, wadium: 16 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 60,30 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 4,20 m2, - balkon

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0041

Dzielnica: Wesoła Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 4

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 19 POŁOŻONY W CHORZOWIE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 108
 • cena wywoławcza: 58 500 zł, wadium: 5 850 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 41,52 m² (1 pokój, kuchnia)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 12,25 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecami węglowymi

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0571

Dzielnica: Batory Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 3

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

28 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 26.04.2019 do 27.05.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1, 2 Administracja KATOWICE ul. Brzozowa 13a Katowice tel. 32/ 353-20-83

Nr 3, 4 Administracji WESOŁA ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice tel. 32/ 225-32-34

Nr 5 Administracja KLEOFAS ul. Gliwicka 204 Katowice tel. 32/ 781-66-15

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 maja 2019 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:

PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 • Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

 • Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 • Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne) ponosi w całości Nabywca.

 4. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego zawarcie umowy sprzedaży nastąpi dwuetapowo:

5.1 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej, po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki i wpłacie ceny nabycia nieruchomości.

5.2 jeżeli Prezes Krajowego Zasoby Nieruchomości w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia własności nabywanej nieruchomości.

 1. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 2. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32/ 781 66 16 wew. 44 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja