Mieszkanie na sprzedaż 73 m2, Rybnik

110 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 73 m²

Lokalizacja Rybnik, Boczna

Cena 110 000 zł

Szczegóły

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Syndyk masy upadłości Józefa Mlak, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 196/18, zaprasza do składania ofert i ogłasza drugi przetarg na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnego objętego księgą wieczystą o numerze GL1Y/00141389/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych opisanych w tejże księdze wieczystej. Lokal jest położony przy ul. Bocznej 15B/18 w Rybniku. Lokal ma powierzchnię 73,21 m2, przynależna piwnica 4,2m2.

Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 28 marca 2019r. Cena wywoławcza wynosi 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 10.000 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości – Santander Bank Polska S.A. 96 1090 1766 0000 0001 3681 8775. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 21 czerwca 2019r. o godzinie 12:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 214.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest doręczenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 19 czerwca 2019r. do godziny 16:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG JÓZEF MLAK sygn. akt XII GUp 196/18” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice”

Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub u Syndyka. Dostępny również drogą elektroniczną, zapytania kierować na: stepniewski@hagen.law. Informacje udzielane pod numerem telefonu 501-230-333.

Kontakt: Syndyk Jarosław Stępniewski tel: 501 230 333 biuro@kancelariastepniewski.pl

Lokalizacja