Mieszkanie na sprzedaż 74 m2, Ostróda

241 275 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 74 m²

Lokalizacja Ostróda, Stefana Czarnieckiego

Cena 241 275 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza nr III

14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9

tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:

ostroda.krolikowski@komornik.pl

www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146

Km 2664/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1O/00033092/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2019r., o godz.08:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: , położonej: ul.Czarnieckiego 2/11, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00033092/4

-lokal mieszkalny w centrum Ostródy, przy ul. Czarnieckiego 2 nr 11, o pow. użyt. 74,40 m2 (zgodnie z rejestrem lokali oraz aktem notarialnym), położony na II piętrze w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalno-usługowym z 1999r. w kształcie ćwierci koła, całkowicie podpiwniczonym.

Lokal składa się z trzech pokoi (w tym jeden z balkonem), kuchni, przedpokoju, łazienki (brak wykończenia) i wc. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralna ciepa woda, c.o. miejskie, domofon. Stan techniczno-użytkowy lokalu dobry. Z własnością lokalu związany jest udział 71/1000 części w prawie własności działki nr 101/56, o pow. 780m2, na której położony jest budynek i taki sam udział we współwłasności pomieszczeń budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnch lokali. Na parterze budynku znajduje się część handlowa-sklep. Na I piętrze znajduje się część usługowa-biura i lokale usługowe. Na II piętrze znajdują się lokale mieszkalne.Do lokalu przynależy piwnica lokatorska o pow. 4,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 321 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 241 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 09 września 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także do dnia 09 września 2019r.: na konto komornika:

PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Kontakt: KSR Arkadiusz Królikowski tel: (89) 642 15 33 ostroda.krolikowski@komornik.pl

Lokalizacja