Mieszkanie na sprzedaż 74 m2, Warszawa

134 400 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 75 m²

Lokalizacja Warszawa, Środkowa

Cena 134 400 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Jolanty Chorowiec – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do udziału w w przetargu pisemnym odnośnie sprzedaży udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Warszawie przy ulicy Środkowej 2/4, 03-430 Warszawa o powierzchni użytkowej 74,77m², dla którego księga wieczysta numer WA3M/00156803/5, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX wydział ksiąg wieczystych, za kwotę nie niższą niż 134.400 zł brutto (sto trzydzieści tysięcy czterysta złotych brutto).

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2019 roku na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czernikowska 100a, 00-454 Warszawa, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu, oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt “GUp 873/18” umieścić dopisek “OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek “NIE OTWIERAĆ”;

Wszelkiego rodzaju pytania przyjmowane będą drogą poczty elektronicznej na adres email: sadurski.tomasz@gmail.com.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Szymona Barcickiego dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka Tomasza Sadurskiego, Wspólna 70, 00-687 Warszawa, w godzinach 15-17 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 873/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Informacje o nieruchomości dostępne również na życzenie drogą email.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk wskazuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Zapraszam do składania ofert

Tomasz Sadurski – Syndyk Masy Upadłości

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1600

Kontakt: Syndyk Tomasz Sadurski tel: 600 968 344 sadurski.tomasz@gmail.com

Lokalizacja