Mieszkanie na sprzedaż 76 m2, Golinka

35 509 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 76 m²

Lokalizacja Golinka

Cena 35 509 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KWnr 43013, KW nr 39715

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2019r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul.I.Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się druga licytacja nieruchomości połączonych postanowieniem o połączeniu egzekucji z nieruchomości z dnia 30-10-2018r. w jedno postępowanie na podstawie art. 926 kpc zgodnie z celem prawnym i gospodarczym, gdyż nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną całość;

Nieruchomości położone w: 63-940 Bojanowo, Golinka 29 dla których Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW 43013 [NKW: PO1R/00043013/2] oraz KW 39715 [NKW: PO1R/00039715/2]

OPIS SZCZEGÓŁOWY:Lokal nr 4 położony na parterze składający się z dwóch pokoi oraz korytarza o pow. użytkowej 28,60m2, przynależnej piwnicy o pow. użytkowej 13,00m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia. Udział związany z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej KW 38463 wynosi 416/1858 części. Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną oraz centralnego ogrzewania (piec c.o. znajduje się w lokalu nr 2). Lokal nadaje się do generalnego remontu. Lokal nr 2 położony na parterze składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, kotłowni oraz przedpokoju o pow. 47,60m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia. Udział związany z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej KW 38463 wynosi 476/1858 części. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania (piec uniwersalny). W kotłowni znajduje się też bojler do ciepłej wody. Lokal nadaje się do generalnego remontu;

Nieruchomości stanowią współwłasność dłużników:

Suma oszacowania połączonych nieruchomości KW 43013 oraz KW 39715 wynosi: 53.264,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35.509,33zł.

Rękojmia wynosi 5.326,40zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie jak powyżej określono tj. w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O/Rawicz 46 10203121 0000 6602 0018 4853 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).Zastrzega się prawo odwołania licytacji.,

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Komornik informuje że wszystkie informacje odnośnie zasadach przetwarzaniu danych osobowy zamieszczono są na stronie www Kancelarii pod adresem www.komornikrawicz.pl lub można uzyskać w siedzibie komornika.

Kontakt: Komornik Sądowy Mikołaj Kobus tel: 65 545-49-35 rawicz.kobus@komornik.pl

Lokalizacja