Mieszkanie na sprzedaż 77 m2, śrem

360 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 78 m²

Lokalizacja Śrem, Skłodowskiej-Curie

Cena 360 000 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Agnieszki Iks - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość lokalową, położoną w Śremie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1B/A, dla której Sąd Rejonowy w Śremie, prowadzi księgę wieczystą PO1M/00048450/8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącą własność upadłej Agnieszki Iks za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 360 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości, tj. 36 000,00 zł na rachunek masy upadłości 95 1090 2590 0000 0001 3427 5387 w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości lokalowej w Śremie”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 17 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 18 czerwca 2019 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w operacie szacunkowym. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży można się zapoznać w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Kontakt:

e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.pl

nr tel. (48) 618 438 532

Kontakt: Syndyk Małgorzata Bętkowska tel: 48 61 843 85 32 m.betkowska@br-kancelaria.com

Lokalizacja