Mieszkanie na sprzedaż 79 m2, Białystok

213 100 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 80 m²

Lokalizacja Białystok, Sąsiedzka

Cena 213 100 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Alina Wyszyńska Zastępca Piotr Łukasz Krasuski

Kancelaria Komornicza ul.Marjańskiego 3 lok.406, 15-402 Białystok

tel. 085 7411130 e-mail: bialystok3@komornik.pl

www.komornikwyszynska.bialystok.pl

AW Km 126/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-05-2019 r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-257 Białystok, ul.Mickiewicza Adama 103 sala XV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego składającego się z 4 izb o pow. użytkowej 79,70m2 usytuowanego na parterze budynku z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy budynku o pow. 41,10 m2 wraz z udziałem w wysokości 1208/2384 we współwłasności wspólnych części budynku mieszkalnego oraz udziałem w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości o nr geod. 988/16 o pow. 0,0571 ha

należącej do dłużnika: położonej: 15-185 Białystok, ul.Sąsiedzka 7 dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00006791/1]

Suma oszacowania wynosi 319 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 213 100,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 965,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 10-05-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 10-05-2019 Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 10.05.2019 nie będą uwzględniane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza Adama 103 (II CO 1785/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

z-ca Komornika Sądowego Piotr Krasuski

Kontakt: Komornik Sądowy Alina Wyszyńska tel: (85) 741 11 30 bialystok3@komornik.pl

Lokalizacja