Mieszkanie na sprzedaż 83 m2, świętochłowice

145 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 84 m²

Lokalizacja Świętochłowice, Katowicka

Cena 145 000 zł

Szczegóły

Świętochłowice, 17 lipca 2019 r.

MK.6840.41.2019.DZ

Na podstawie uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 29 grudnia 2014 r., poz. 6724 z późn. zm.), zarządzenia Nr 247/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w segmencie nr 78 budynku mieszkalnego nr 78-78a przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.),

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w segmencie nr 78 budynku

mieszkalnego nr 78-78a przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej

części gruntu

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 77/1000 we współwłasności:
 • części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu,

 • działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 1286/97 i 1287/97 o łącznej powierzchni 736 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00006762/5.

 1. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 83,58 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą.

 2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, piec węglowy.

 3. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.

 4. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 145 000 zł.

 5. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2019 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

 6. Wadium w wysokości 16 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 2 września 2019 r., z dopiskiem „MK/2019/wadium do przetargu ul. Katowickiej 78/5”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.

 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 8. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej :

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie

ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

 • „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 3. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 5. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

 6. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.

 7. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie ustalonym z notariuszem.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

 1. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.

 2. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.06.1994r.o własności lokali (Dz.U. z 2018 r., poz. 716).

 3. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publiczne oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32/3491-931.

 5. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Kontakt: Urząd Miasta Świętochłowice tel: 32 3491-931 um@swietochlowice.pl

Lokalizacja