Mieszkanie na sprzedaż 90 m2, Oleśnica

195 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 91 m²

Lokalizacja Oleśnica, Marii Skłodowskiej-Curie

Cena 195 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Oleśnica, 717 xxx xxx

Szczegóły

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza :

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 25/1:

  • lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy ul. Lwowskiej 25, na działce nr 4/16 AM 25 o powierzchni 1.500 m2; lokal obejmujący: 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, w.c. i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 90,70 m2 bez pomieszczeń przynależnych,

  • udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 5,20%,

  • nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00041348/4,

  • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/309/2017 z dn. 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną,

  • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne; stan techniczno-użytkowy budynku dostateczny,

  • lokal nierozkładowy – przejściowe kuchnia i pokój; lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, domofon, instalacje odłączone – kwalifikują się do wymiany; ogrzewanie lokalu za pomocą pieców kaflowych; stolarka okienna w szacowanym lokalu – drewniana wypaczona, wymaga wymiany; stolarka drzwiowa – płytowa w stanie słabym; stan techniczny lokalu – do remontu,

  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 195.000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 03 października 2019 r. o godz. 11:00 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy).

Wadium wynosi 19.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych).

Najpóźniej do dnia 27 września 2019r. na konto Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 13.06.2019r.

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.).

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.

We Wspólnocie Mieszkaniowej w Oleśnicy przy ul. Lwowskiej 25-27-29 trwają czynności związane ze zniesieniem współwłasności części nieruchomości wspólnej, które mają skutkować zmianą udziałów procentowych w działce gruntu oraz we współwłasności innych pomieszczeń i urządzeń tego budynku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 19 września 2019 r. w godz. od 12:00 do 12:30, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).

Kontakt: Urząd Miasta Oleśnica tel: 71-798-21-53 kancelaria@olesnica.pl

Lokalizacja