Mieszkanie na wynajem 22 m2, Mysłowice

178 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na wynajem

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 23 m²

Lokalizacja Mysłowice, ks. Norberta Bończyka

Cena 178 zł

Szczegóły

Konkurs na najem od 21 marca 2019 do 04 kwietnia 2019 - BOŃCZYKA 44

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

  1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.

  2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.

  3. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.

  4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

  6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w “Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o.” oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  7. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 04.04.2019r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności”, „Oferta na wykup wierzytelności” oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do 04 kwietnia 2019r. (czwartek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 14:00.

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 21.03.2019r. do dnia 04.04.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach (tel. 32/318-29-00).

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 56, 57 lub +48 698 641 906.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej na I piętrze.

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% PCC.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oprócz czynszu Najemca będzie uiszczał opłaty niezależne od Wynajmującego i przez niego rozliczane na rzecz i koszt Najemcy lub opłaty bezpośrednio uiszczane przez Najemcę na podstawie indywidualnych umów zawartych z dostawcami lub odbiorcami, w szczególności za: centralne ogrzewanie, zimną wodę, kanalizację, podgrzanie wody, energię elektryczną, odbiór nieczystości stałych.

Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1629

Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1630

Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1631

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1632

Lokale do wynajęcia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1633

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32 781 66 16 w. 56, 698 641 906 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja