Przestronne mieszkanie na sprzedaż 125 m2, Warszawa

1 328 436 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 125 m²

Lokalizacja Warszawa, Fabryczna

Cena 1 328 436 zł

Szczegóły

Syndyk Marty Jackiewicz w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Warszawie przy ul. Fabrycznej 16/22, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00404515/0, wraz ze spółdzielczymi własnościowymi prawami do miejsc postojowych nr 32 i 47 położonych w wielostanowiskowym garażu. Cena wywoławcza wynosi 1.328.436,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych). Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na rachunek Marty Jackiewicz w upadłości nr: 92 1090 1014 0000 0001 3704 3078 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 581/18. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2019 r., o godz. 9.50 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków sprzedaży oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki sprzedaży dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt).

Kontakt:

tel: 225814684 magger7@wp.pl

Lokalizacja