Przestronny dom na sprzedaż 110 m2, Radomsko

145 800 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 110 m²

Lokalizacja Radomsko, Orkana

Cena 145 800 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Karolina Rutkowska

Kancelaria Komornicza nr III w Radomsku

97-500 Radomsko Reymonta 62

tel. 0446839548 e-mail: radomsko@komornik.pl,

NIP: 7722223173

Km 481/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - nr KW 9478

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Karolina Rutkowska na podstawie dyspozycji normy art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 maja 2019 roku o godzinie: 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia nr 3, odbędzie się d r u g a licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej:

  • 97-500 Radomsko, ul. Orkana 9 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0008 - 8 miasta Radomsko numerem 817, o powierzchni 0,0456 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9478 (NKW PT1R/00009478/1)

znajdującej się w użytkowaniu wieczystym dłużników, p.:

Przedmiotem licytacji jest:

1). Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a). ok. 46 - letnim murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wykonanym w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym, zrealizowanym w technologii tradycyjnej, z pomieszczeniami gospodarczymi i garażowym w bryle budynku (zlokalizowanymi w suterenach przedmiotowego budynku), o powierzchni użytkowej: 110,10 m 2, powierzchni zabudowy: 82,00 m 2, obejmującym 5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki z wc, przedpokój zlokalizowany od strony podwórza oraz dodatkową kuchnię w piwnicy, zaopatrzonym w instalację elektryczną, wodociągową z przyłącza z sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej - do kanalizacji miejskiej, gaz z butli (budynek nie jest podłączony do sieci gazowej miejskiej) oraz ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni, wyposażonym w mieszaną stolarkę okienną: częściowo drewnianą, częściowo wykonaną z PCV, o drewnianej konstrukcji dachu, krytego papą, o zadowalających: stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz standardzie jego wykończenia, pozbawionym śladów zawilgocenia, wymagającym remontu (w zakresie m. in.: wymiany okien, remontu dachu, docieplenia i in.), dla którego gospodarka remontowo - konserwacyjna była prowadzona w sposób należyty i prawidłowy w zakresie podstawowym,

b). budynkami dwóch drewnianych szop (komórek), krytych papą, o złym stanie technicznym, nie związanych trwale z gruntem

nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, usytuowana jest w peryferyjnej strefie miasta Radomska w jego zachodniej części, w dzielnicy budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy, położona jest w odległości ok. 2,6 km linii prostej od centrum miasta, w odległości ok. 850,00 metrów znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjalna, kościół, inne usługi oraz przystanek autobusowy;

nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu ok. 12 metrów została ogrodzona płotem o konstrukcji mieszanej, w części frontowej stanowiącym płot wykonany z metalowych przęseł wspartych na metalowych słupkach osadzonych w betonowej podmurówce, z metalową bramą wjazdową i furtką, a w pozostałej części ogrodzenie wykonane jest z metalowej siatki osadzonej podobnie jak reszta ogrodzenia, działka została podzielona siatką ogrodzeniową na dwie części,

działka nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych, nie posiada urządzonej zieleni ozdobnej, teren działki jest równy, częściowo utwardzony - przy budynku, w dalszej części działki położono chodnik,

nieruchomość zaopatrzona została w sieć elektryczną, wodociągową oraz sieć kanalizacyjną, posiada wszakże dostęp do sieci gazowej, jednakże przyłącze gazowe nie zostało doprowadzone,

dostępność komunikacyjna nieruchomości jest zadowalająca, dojazd do niej następuje z drogi osiedlowej, utwardzonej, o nawierzchni asfaltowej, o średnim stanie nawierzchni, pozbawionej chodników, wyposażonej w niezbędną infrastrukturę techniczną, uzbrojonej w linię energetyczną i telefoniczną, wodociąg i kanalizację sanitarną, o ograniczonej dostępności dla samochodów wielkogabarytowych, łączącej się bezpośrednio z drogą miejską, a za jej pośrednictwem z drogą krajową, będącą drogą wylotową z miasta

lokalizację nieruchomości oceniono jako bardzo dobrą

stan prawny nieruchomości:

  • dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek

  • wieczyste użytkowanie nieruchomości ustanowione zostało do dnia 22 lutego 2070 roku,

  • wieczystym użytkownikiem nieruchomości oraz właścicielem naniesień budowlanych na niej posadowionych są:

  • w udziale wynoszącym: 4/6 - dłużniczka, p.:

  • w udziale wynoszącym: 1/6 - dłużniczka, p.:

  • w udziale wynoszącym: 1/6 - dłużnik, p.:

Nieruchomość położona jest na terenach, dla których brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147), w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska wyceniana nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku studium symbolem “MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Biorąc pod uwagę zapisy studium, charakter oraz faktyczny sposób użytkowania nieruchomości, a także sposób zagospodarowania terenów sąsiednich, przyjmuje się kontynuację aktualnego sposobu użytkowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 218.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa: 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 145.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 21.870,00 zł .

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434

  • najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy

Tysiąclecia 3 można przeglądać operat szacunkowy licytowanej nieruchomości, odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką sytuacyjno - wysokościową i mapą ewidencyjną nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

z up. Komornika
Asesor Komorniczy Roman Balas

z up. Komornika Aplikant Komorniczy Sebastian Makowski

Komornik Sądowy Karolina Rutkowska

Kontakt: Komornik Sądowy Karolina Rutkowska tel: 0446839548 radomsko@komornik.pl

Lokalizacja