Przestronny dom na sprzedaż 133 m2, Wałbrzych

320 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 133 m²

Lokalizacja Wałbrzych, Stanisława Żółkiewskiego

Cena 320 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W WAŁBRZYCHU

Syndyk masy upadłości 2 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 27 kwietnia 2018 r. - sygn. akt VI GUp 96/17 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żółkiewskiego 7 w Wałbrzychu.

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest łączna sprzedaż składników mienia upadłych w postaci : prawa własności działki nr 124 i posadowionego na działce budynku mieszkalnego, położonych w Wałbrzychu przy ul. Żółkiewskiego 7, (objętych księgą wieczystą KW Nr SW1W/00001829/3 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych), przysługujących obojgu małżonkom wg udziałów określonych w ww. księdze wieczystej.

Cena wywoławcza nie niższa niż 320.000,00 PLN

(słownie : trzysta dwadzieścia tysięcy złotych )

Warunki udziału w sprzedaży:

●▬ Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości Wałbrzych, Stanisława Żółkiewskiego 7 - sygn. akt VI GUp 96/17 - NIE OTWIERAĆ” należy składać w Kancelarii Notarialnej Rafała Firleja,58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 13/3) - w terminie do 08.04..2019 r. osobiście lub pocztą kurierską do godziny 14.00

●▬ Otwarcie ofert w obecności notariusza nastąpi w tym samym dniu niezwłocznie po godz. 14.

●▬ Przystępujący do postępowania na sprzedaż winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości G.. Zubrzyckiej w ING Banku Śląskim S.A. o numerze 11 1050 1908 1000 0091 0209 5636 wadium wysokości 10% ceny określonej w pkt 4 regulaminu, tj. 32.000,00 zł - w terminie w terminie do dnia 08.04.2019 r.

●▬ Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą e:mailową: kancelaria.syndyka70@gmail.com, na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ul. Długa 3A, I p. 58-309 Wałbrzych, tel. 74 831 24 10.

●▬ Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.

●▬ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

www.ardobiejewska.pl

Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1626

Kontakt: Syndyk Włodzimierz Bernacki tel: 74 831 24 10 kancelaria.syndyka70@gmail.com

Lokalizacja