Przestronny dom na sprzedaż 134 m2, Trzebinia

26 797 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 134 m²

Lokalizacja Trzebinia, Kopalniana

Cena 26 797 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1268/34 i 2092, położonej przy ul. Kochanowskiego 11 w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00000771/7 oraz udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości gruntowej położonej w Trzebini, w obrębie 13, na którą składają się działki 409/2 i 412, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KRIC/00005046/1 zwanych łącznie dalej Przedmiotem Sprzedaży

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Cena wywoławcza wynosi kwotę 3 010,00 zł (słownie: trzy tysiące dziesięć złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00005046/1 oraz kwotę 23 787,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i 00/100) dla udziału w wysokości 3/40 w nieruchomości o nr KW KRIC/00000771/7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Alior Bank S.A. nr 23 2490 0005 0000 4000 9917 4949 wadium w wysokości 2 679,70 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć 07/100 złote) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert, VIII GUp 491/18”.

Oferty należy składać do Macieja Knopka - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi. – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzona dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym, VIII GUp 491/18”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz - adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna);

wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – kserokopię dowodu osobistego,

w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

dowód uiszczenia wadium;

oświadczenie oferenta, że:

  • oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

  • oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin lokalu) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 634 52 92) lub na stronie internetowej www.upadlosc.eu.

Kontakt: Syndyk Maciej Knopek tel: 12 634 52 92 syndyk@upadlosc.eu

Lokalizacja