Przestronny dom na sprzedaż 139 m2, Kamionka

289 566 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 139 m²

Lokalizacja Kamionka, Borowa

Cena 289 566 zł

Kontakt 226 xxx xxx

Szczegóły

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Gładzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ulicy Kościuszki 14 w sali nr 210 odbędzie się pierwsza licytacja udziału ½ w prawie własności działek, nr 28/11, 28/10 o powierzchni 1172 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym 05-502 Kamionka, ul.Borowa 18,
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW WA5M/00292252/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych .Nieruchomość jest współwłasnością dłużnika : DARIUSZ SZAFRAŃSKI Suma oszacowania wynosi 386 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 289 566,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 608,80 zł. najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 22 10902037 0000 0001 3600 3831 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 10.00 do godz 19.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika lub Sądzie Rejonowym w Piasecznie protokół oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                 Komornik Sądowy
                                                                                    Piotr Gładzik

Kontakt:

tel: 226990881 piaseczno.gladzik@komornikid.pl

Lokalizacja