Przestronny dom na sprzedaż 142 m2, Sitno

366 767 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 143 m²

Lokalizacja Sitno

Cena 366 767 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KARTUZACH RYSZARD PRYZMONT Kancelaria Komornicza w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul.Jeziorna 2 tel. 58 681 18 68 e-mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl www.kartuzy-komornik.pl

Km 291/18

sygnatura akt sądowych I Co 384/18

sygnatura akt komorniczych Km 291/18 i inne

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont prowadzący Kancelarię Komorniczą w Kartuzach, ul. Jeziorna 2, 83-300 Kartuzy, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, sala 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: MONIKA GAŁACH, położonej : 83-330 SITNO 4, gmina Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00015298/6.

Opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach : 79/5 i 79/22 o łącznej powierzchni : 1.952 m2. Działka nr 79/5 (pow. 731 m2) zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym; budynkiem gospodarczym wolnostojącym parterowym oraz basenem. Działka nr 79/22 (pow. 1.221 m2) zabudowana budynkiem rekreacyjnym w części drewnianym z tarasem, w części murowanym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w stefie opisanej jako tereny wielofunkcyjnej zabudowy wsi.

Suma oszacowania wynosi : 489.023,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi : 366.767,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest : 48.902,30zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem : ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Ryszard Pryzmont

Kontakt: KSR Ryszard Pryzmont tel: 58 681 18 68 kartuzy.pryzmont@komornik.pl

Lokalizacja